Vedtægter for Vendsyssel Frimenighed kan hentes her som en pdf-fil.

Mangler du en pdf-læser kan du f.eks. bruge dette gratis program - PDF xchange viewer

VEDTÆGTER FOR VENDSYSSEL FRIMENIGHED


 

§ 1. NAVN OG HJEMSTED

Menighedens navn er ”Vendsyssel Frimenighed” og hører hjemme i Frederikshavn kommune. Menigheden er som frimenighed underlagt de gældende love og bekendtgørelser for evangelisk-lutherske frimenigheder i Danmark.

§ 2. GRUNDLAG

Menigheden er forpligtet på:

- De bibelske skrifter i Gammel og Ny testamente som Guds åbenbarede ord.

Folkekirkens bekendelsesskrifter som er:

- Den apostolske trosbekendelse.

- Den nikæno-konstantinopolitanske trosbekendelse.

- Den athanasianske trosbekendelse.

- Den augsburgske bekendelse.

- Luthers lille katekismus.

Menigheden tilslutter sig Odense-erklæringen.

§ 3. FORMÅL

Menighedens formål er, at Guds kærlighed kan afspejle sig i verden gennem menighedens virke, da Gud elskede os først og sendte Kristus til os.

Gennem undervisning, sakramenter og menighedens liv, skal den medvirke til, at mennesker kan komme til Kristus, vokse i troen på Ham samt udvikles i kærlighed og tjeneste.

Ud fra ønsket om, at der skal være plads til alle, skal menigheden være præget af omsorg og respekt.

§ 4. ORGANISATION

Menigheden er en selvstændig, evangelisk luthersk frimenighed organiseret med en menighedsledelse som ledende organ – se § 8.

Menigheden, ledelsen og menighedens præst(er) står under tilsyn af en åndelig 

vejleder via Evangelisk Luthersk Netværk, for så vidt angår menighedens bekendelsesgrundlag

samt forvaltning heraf. Ledelsen udpeger den åndelige vejleder. Større liturgiske ændringer skal

godkendes af ledelsen, og efterfølgende forelægges for menighedens åndelige vejleder.

Såfremt menighedsledelsen finder det formålstjenligt, kan menigheden desuden tilknytte sig Indre Mission.

§ 5 MEDLEMSSKAB

Stk. 1. Almene forhold

a) Medlemmer deltager normalt i menighedens liv gennem gudstjenester, arrangementer og generalforsamlinger.

Ethvert medlem bidrager ud fra sine muligheder, evner og nådegaver til at virkeliggøre menighedens formål inden for menighedens grundlag.

b) Et medlem skal være fyldt 18 år for at have stemmeret til generalforsamlinger.

Stk. 2. Optagelse

a) En ansøger skal være døbt med den kristne dåb til den treenige Gud og skal bekende sig til den kristne tro i lære og liv.

b) En ansøger skal være bekendt med menighedens vedtægter og skal kunne identificere sig med menighedens formål og grundlag.

Menighedens vedtægter og indmeldelsesblanket udleveres af menighedsledelsen.

c) Menighedsledelsen er forpligtiget på en afklarende samtale med et kommende medlem.

d) Optagelse som medlem sker for udøbte gennem dåb (punkt e) og for den døbte gennem ansøgning (punkt a-c)

e) Optagelse gennem dåb aftales med menighedsledelsen.

Stk. 3. Udmeldelse

a) Udmeldelse af menigheden sker skriftligt til menighedsledelsen.

b) Kommer et medlem i permanent modstrid med menighedens grundlag og formål, kan menighedsledelsen med 2/3 flertal ophæve den pågældendes medlemskab. Dette skal gøres skriftligt og begrundet. Medlemmet kan herefter inden for 4 uger begære et konfliktråd nedsat bestående af parterne (menighedsledelse hhv. medlem) samt bisidder for begge parter. Menighedsledelsen har som øverste myndighed den endelige afgørelse.

§ 6 KONTINGENT

Der betales et medlemskontingent, som fastsættes af generalforsamlingen.

Derudover forventes et medlemsbidrag svarende til mindst den sparede kirkeskat - skattefradraget indregnet.

§ 7 GENERALFORSAMLING

Stk. 1. Ordinær generalforsamling.

Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er bekendtgjort 5 uger i forvejen i dagspressen eller på anden måde skriftlig over for alle medlemmerne. Forslag af kandidater til valg til menighedsledelsen og suppleanter, samt andre forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være ledelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis mindst 2/3 af menighedsledelsen eller mindst 1/3 af menighedens stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 2 ugers varsel.

Dagsorden udsendes mindst en uge før, og forslag til behandling skal være menighedsledelsen i hænde senest 10 dage før. Mellem ordinært og ekstraordinært eller mellem to ekstraordinære generalforsamlinger skal der gå mindst 3 uger.

Stk. 3. Afstemning

Afgørelser ved afstemning afgøres ved absolut stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed ved valg foretages omvalg, og ved fortsat stemmelighed trækkes lod. Alle valg og afstemninger sker ved skriftlig afstemning, såfremt ét stemmeberettiget medlem ønsker det. Evt. fuldmagt skal være skriftlig, og hvert fremmødt stemmeberettiget medlem kan højst have fuldmagt fra to personer. Der kan stemmes pr. brev om forslag, som er udstedt før generalforsamlingen.

Valg af medlemmer til menighedsledelsen og suppleanter er beskrevet under § 8.

Stk. 4. Ændring af vedtægt

Ændring af menighedens vedtægter kræver tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Vedtægter kan dog ikke ændres i strid med § 2. Forslag til vedtægtsændring skal bekendtgøres samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingerne.

Stk. 5. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent.

2. Beretning ved menighedsledelsen og præsten (hvis en sådan er ansat), herunder evaluering af årets arbejde samt målsætninger for det kommende år.

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

4. Fremlæggelse af budget til godkendelse.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Valg af medlemmer til menighedsledelsen og suppleanter.

8. Valg af revisor.

9. Evt.

Revisor kan ikke være medlem af menighedsledelsen.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 8 Menighedsledelsen

Stk. 1. Ledelse

Menighedsledelsen er menighedens øverste ledelse.

Stk. 2. Medlemmer

Menighedsledelsen består af 7 valgte medlemmer samt præsten, der er fuldgyldigt medlem med stemmeret – dog ikke i forhold, der vedrører hans egen ansættelse. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der vælges min. 2 suppleanter til menighedsledelsen. Suppleantvalget gælder for 1 år.

Stk. 3. Konstituering.

Menighedsledelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen. Menighedsledelsen vælger af sin midte formand, næstformand og evt. kasserer. Kassereren kan udpeges udenfor menighedsledelsen. På foranledning af menighedsledelsen, kan kassereren deltage i menighedsledelsens møder, dog uden stemmeret. Frimenighedens præst kan ikke udpeges til formand, næstformand eller kasserer.

Stk. 4. Menighedsledelsens funktion

a. Menighedsledelsen har det overordnede ansvar for menighedens funktion i henhold til nærværende vedtægter.

Menighedsledelsen er ansvarlig for, at menigheden arbejder i overensstemmelse med § 2-3.

b. Det skal tilstræbes, at både mænd og kvinder er repræsenteret i menighedsledelsen.

Medlemmer af menighedsledelsen er valgt for en treårig periode og ved hver generalforsamling er 2 – henholdsvis 3 - af rådets medlemmer på valg. Genvalg kan finde sted. Dog kan man maksimalt sidde i tre på hinanden følgende valgperioder. Ved nyvalg som formand nulstilles ancienniteten.

c. Menighedsledelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede på

menighedsledelsesmødet.
d. Menighedsledelsen afholder minimum 4 menighedsledelsesmøder årligt, eller så ofte, som formanden og præsten eller 1/3 af menighedsledelsen finder det nødvendigt.

e. Menighedsledelsen ansætter og afskediger medarbejdere bortset fra præsten, jvf. § 9.

f. Over menighedsledelsesmøderne føres referat, som underskrives af menighedsledelsen.

§ 9 Præsteansættelse/ præstens funktion:

Menighedsledelsen ansætter præsten.

Præsten kan afskediges, hvis menighedsledelsen med mindst 4 menighedsledelsesmedlemmer giver indstilling herom til den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, og denne tiltræder afskedigelsen med mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer.
Frimenighedspræsten er ansvarlig for den teologiske linje og skal sikre menighedsomsorgen.

Den ledende præst skal som minimum være bachelor theol.

I det omfang, det er muligt, søger præsten samarbejde med de lægmandsbevægelser, frimenighedens medlemmer hovedsageligt tilhører, for der at støtte igangværende aktiviteter for alle aldersgrupper.

Menighedsledelsen er ansvarlige for, at præsten modtager relevant rådgivning og supervision og kan indgå i et kollegialt samarbejde.

§ 10 Tegningsret og HæfTELSE

Stk. 1. Formand og næstformand, eller i en af disses fravær et andet menighedsledelsesmedlem, repræsenterer sammen menigheden i alle forhold, og deres underskrift forpligter menigheden juridisk.

Stk. 2. Optagelse af større lån, samt køb eller salg af fast ejendom skal godkendes af en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 3. For frimenighedens forpligtelser hæfter frimenigheden med frimenighedens formue. Der påhviler ikke frimenighedens medlemmer eller menighedsledelsen nogen personlig hæftelse for frimenighedens forpligtelser af enhver art.

Ved medlemskabets ophør eller ved dødsfald løses medlemmet eller dets bo fra dets forpligtelser over for frimenigheden og har heller intet krav i forhold til frimenigheden eller andel i dens aktiver.

§ 11 Ophør

Til frimenighedens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige frimenighedens medlemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan menighedsledelsen 6 uger efter indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsning af frimenigheden kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

Ved opløsning af Frimenigheden, skal likvidationsprovenu og overskud tilfalde Evangelisk Luthersk Netværk. (ELN)

 

- Tilrettet i 2014 – 2015 – 2016 - 2017

Vendsyssel Frimenigheds vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 13. august 2012 og sidst ændret på ekstraordinære generalforsamling den 14. Marts 2017.